top of page

‘De praktijk is vaak weerbarstiger dan de theorie’


Ginkgo-consultant Katrien Nuyts is van opleiding jurist en in 2007, na ruim 20 jaar bij KMPG, nam haar loopbaan een nieuwe wending door zich te vestigen als zelfstandig coach. Bij KMPG werkte ze even in audit, nadien als fiscalist. Toen dit beroep meer en meer evolueerde naar doorgedreven niche specialisatie merkte Katrien dat ze niet meer blij werd van haar job. Ze stapte op haar baas af om andere opties te bekijken en kreeg de kans om de rol van secretaris-generaal op te nemen. Gaandeweg groeide ook haar interesse voor intern HR. Niet de harde kant, zoals je van een juriste met fiscale achtergrond zou verwachten, maar de ‘zachte’ kant van HR trok haar aan. ‘Een context scheppen om mensen goed te on-boarden, te coachen en te laten groeien, dat gaf me energie.’


Intussen besliste Katrien om HR te studeren aan KU Leuven en Vlerick. Daarnaast volgde ze opleidingen in NLP en werd ze gecertifieerd Personal Coach. Ook al kwamen deze interessedomeinen goed van pas binnen haar nieuwe rollen bij KPMG, toch groeide de honger naar voltijdse focus op coaching.


Als gastdocente in de HR-opleiding bij Antwerp Management School kwam ze intussen in contact met de specialisten inzake leiderschap en leiderschapsontwikkeling binnen AMS, en dus ook met Ginkgo-collega Daan. ‘Als leercoach in AMS programma’s was ik er bij wanneer proffen opleiding gaven, om samen met hen een vruchtbare leercontext te scheppen, en om deelnemers te helpen concrete betekenis te geven aan de theoretische kaders: Wat gaan ze vanaf nu “anders” doen als ze morgen weer aan het werk gaan? Hoe gaan ze de theorie vertalen naar de praktijk? ‘In die rol van leercoach, als Instructional Practitioner, voelde ik me prima’, getuigt Katrien.


Intuïtieve buikdenker

‘Wetenschappelijke theorie helpt mij als consultant en als coach. Ik wil alles weten over mijn vakgebied, en blijven expoleren en leren. Na jaren studeren gaat ook nu geen week voorbij zonder uitgekozen lectuur, online leerplatformen, een lezing of conferentie...’

‘Tegelijkertijd ben ik een intuïtieve buikdenker voor wie ‘weten’ iets anders is dan het rationeel aannemen van feiten. Alles beredeneren past niet bij me. Dat belet me overigens niet om de vinger op de zere plek te leggen tijdens een coaching of (team)interventie, en tot de essentie te komen.’

‘Wetenschappelijke theorie ondersteunt en valideert ‘intuïtief en geïntegreerd weten’ waarop ik vaak vertrouw. Tijdens een coaching of (team)interventie kies ik ‘in het moment’ vaak uit een waaier van mogelijke benaderingen, uit mogelijke tools en brillen in m’n rugzak’, zegt Katrien. ‘Soms is het moeilijk uit te leggen waarop ik mijn keuze precies baseer en gelukkig besef ik intussen hoe alles wat ik integreerde waarheid inhoudt. Ook al staan zienswijzen of benaderingen op het eerste gezicht soms haaks op elkaar, vanuit een ruimer en meer holistisch perspectief komen die paradoxen toch vaak samen. Het lijkt me dan ook niet wijs om strak vast te houden aan één enkele benadering of zienswijze als insteek, zelfs al is die wetenschappelijk gevalideerd. Geen model is alomvattend toepasbaar op alle situaties, en de praktijk is vaak weerbarstiger dan de theorie.’

Ook al staan zienswijzen of benaderingen op het eerste gezicht soms haaks op elkaar, vanuit een ruimer en meer holistisch perspectief komen die paradoxen toch vaak samen.

De mens past niet (altijd) in een model

Gelukkig handelt de mens niet altijd generaliseerbaar of voorspelbaar. En uiteraard kan het rust brengen te begrijpen dat jouw menselijke reactie - bv in geval van een ingrijpende verandering – volstrekt ‘normaal’ is als coping mechanisme, en waarom dat zo is. En tegelijk kan het verwarrend zijn als een consultant je in ‘het model’ zou willen laten passen, of zegt dat jouw reactie (al dan niet) overeenstemt met de fase waarin je volgens het theoretisch model zou moeten zitten.’

Overdreven strak vasthouden aan modellen kan volgens Katrien gevaarlijk normatief zijn, zelfs wanneer met de onderliggende theorie op zich niets verkeerd is. Het gaat eerder over de manier waarop we situaties en mensen benaderen. ‘Denk bijvoorbeeld aan oneigenlijk gebruik van sommige persoonlijkheidsvragenlijsten die ons in vakjes opdelen’, illustreert ze. ‘Benader die niet met een fixed mindset, maar veeleer vanuit het inzicht dat we bepaalde psychologische voorkeuren kunnen herkennen bij onszelf en onze collega’s, én tevens de keuze hebben om ons gedragsrepertorium uit te breiden. Op die manier is ‘het model’ behulpzaam bij interacties, terwijl we – ondanks het vakje – keuze hebben om te leren, groeien en ontwikkelen als mens, vanuit een growth mindset


Intern lerend netwerk

‘Wetenschappelijke theorie is vaak abstract geformuleerd. In de praktijk, bij het concretiseren, toepassen, uitvoeren... is de gepercipieerde werkelijkheid vaak complexer’ gaat Katrien verder. ‘Ik ervaar dat scherp in familiebedrijven, een context die intussen één van mijn favoriete biotopen werd. Kennis over het organogram en organisatiedesign volstaan vaak niet in de praktijk, waar het genogram dat organogram behoorlijk kan overrulen.’

Katrien werkt als systeemcoach. Dat betekent dat ze kijkt naar relaties tussen protagonisten, naar de context waarin mensen werken, naar het systeem waarin ze een radertje zijn. ‘Een systemische bril helpt bijvoorbeeld onzichtbare ‘loyauteiten’ in kaart te brengen. Ik hou ervan om binnen een organisatie of team op zoek te gaan naar wat speelt binnen de relationele kaders, eerder dan te focussen op een coachee als losstaand element in dat complexe geheel.’


Zorg en aandacht voor bestuurlijke teams

Deze systemische benadering hanteren we binnen Ginkgo ook in ons werk met bestuurlijke teams, nog zo’n favoriete biotoop. Hier komt niet het functionele team (bv sales, marketing, etc) op de voorgrond, maar het overkoepelende team waarbinnen al deze functionele rol-verantwoordelijken samen iets specifieks te doen hebben, iets wat overstijgend en verbindend werkt. Heerlijk is dat, om zo’n proces te mogen, begeleiden.

‘Een tijd na het afronden van onze trajecten bij klanten plannen we vaak een terugkomdag of een intervisiemoment. Deelnemers delen onderling wat ze hebben toegepast, hoe ze dat deden, wat werkte, of niet. Het gedeelde begrippenkader en de gedeelde taal die ze zich tijdens het traject hebben eigen gemaakt, helpt hen om elkaar beter te ondersteunen binnen het systeem. Daar leren ze vaak meer van elkaar dan van een lesgever. En daar komt die link tussen theorie en praktijk ook weer terug, waar ik zo blij van word. De vonk slaat over als ik zie dat een vertaalslag gebeurt vanuit die theorie naar hun eigen leefwereld, en dat ze er iets mee doen dat betekenis heeft en brengt binnen de dagelijkse werkcontext.’


Nieuwsgierig naar wat Ginkgo voor jou organisatie kan betekenen?

Comments


bottom of page