top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

A. Elke opdracht of bestelling aan GINKGO CONSULTING BV is onderhevig aan de hiernavolgende algemene voorwaarden. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden hebben uitdrukkelijke voorrang op de eventuele aankoop- en/of factuurvoorwaarden van de klant. In de mate de voorwaarden van de klant een gelijkaardig beding zouden bevatten, dient de klant het initiatief te nemen om daaromtrent een overeenkomst met GINKGO CONSULTING BV te bereiken. Zoniet, wordt hij geacht akkoord te gaan met het feit dat deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen beheersen.

B. Elke offerte is een prijsaanbod dat een geldigheid heeft van 30 dagen. De op de offerte vermelde prijs omvat enkel die werken die opgesomd worden in de offerte. Alle op de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Ingeval GINKGO CONSULTING BV bijkomende werken uitvoert, wordt er vermoed dat de klant opdracht heeft gegeven om deze uit te voeren in regie. Alle niet vermelde en bijkomende werken zullen uitgevoerd worden in regie aan de volgende tarieven:
- 175,00€/uur, excl. BTW voor bemiddeling, advies, consultancy, individuele coaching en vergaderformats
- 90 €/uur, excl. BTW voor administratie- en communicatiekosten.
De eventuele gebruikte materialen zullen aangerekend worden volgens de op dat moment gehanteerde eenheidsprijzen. GINKGO CONSULTING BV behoudt zich het recht voor meerprijzen aan te rekenen ingeval de inhoud van de opdracht wijzigt. Indien GINKGO CONSULTING BV door de klant, of door welke omstandigheid dan ook, verhinderd wordt om de opgedragen werken op ononderbroken wijze uit te voeren, behoudt GINKGO CONSULTING BV zich het recht voor om de eventuele verplaatsingskosten en extra uitvoeringskosten bijkomend te factureren.

C. De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders aangegeven. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd van 8,5 % per jaar. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder geldige reden, wordt het schuldsaldo van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, verhoogd met 10% met een minimum van € 75 en een maximum van € 1.860, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. GINKGO CONSULTING BV kan ten allen tijde een voorschot van 50 % vragen, onmiddellijk nadat de klant een bestelling heeft gedaan. GINKGO CONSULTING BV richt de factuur ten allen tijde uitsluitend aan de klant, behoudens wanneer een derde de offerte mede-ondertekend heeft en deze derde uitdrukkelijk en schriftelijk verzoekt om de factuur aan hem/haar te richten. In de mate GINKGO CONSULTING BV de factuur alsnog aan een derde partij richt, zal de klant die bestelde, steeds gehouden blijven tot betaling.

D. Indien de klant zijn (betalings)verplichtingen niet nakomt, wordt de ontbinding van de overeenkomst lastens de klant van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling vastgesteld voor het geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte. Tevens behoudt GINKGO CONSULTING BV zich het recht voor om alle prestaties stop te zetten voor de klant en/of de vennootschappen waarin die zeggenschap heeft. GINKGO CONSULTING BV behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of aanvraag van procedure gerechtelijke reorganisatie van de klant, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.
 

Ingeval de klant de overeenkomst verbreekt (hetzij door de voorschotfactuur niet te betalen, hetzij door het geboekte verblijf, of de geboekte opleiding/workshop/afspraak te annuleren), is de klant van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling gehouden tot het betalen van een schadevergoeding. Deze schadevergoeding loopt vrij hoog op omdat GINKGO CONSULTING BV voor workshops en/of opleidingen telkens vooraf forfaitaire kosten dient te maken, die sowieso verschuldigd zijn ingeval van annulatie of wijziging.
De vergoeding die de klant verschuldigd is ingeval een overeenkomst door de klant wordt verbroken of geannuleerd, wordt als volgt bepaald:

  • Bij annulatie in een periode vanaf 61 dagen of meer vóór de startdatum van de geplande uitvoering, zal er geen annulatie vergoeding aangerekend worden.  

  • Bij annulatie in de periode van 60 tot en met 41 kalender dagen vóór de startdatum van de geplande uitvoering, bedraagt de annulatie vergoeding 25% van het offerte bedrag.  

  • Bij annulatie in de periode van 40 tot en met 21 kalender dagen vóór de startdatum van de geplande uitvoering, bedraagt de annulatie vergoeding 50% van het offerte bedrag.  

  • Bij annulatie in de periode van 20 kalender dagen vóór de startdatum van de geplande uitvoering, bedraagt de annulatie vergoeding 100% van het offerte bedrag.  

 

In geval van uitstel door de klant 

  • Bij aanvraag tot uitstel in de periode van 40 tot en met 21 kalender dagen vóór de startdatum van de geplande uitvoering, bedraagt de uitstel vergoeding 25% van het offerte bedrag.  

  • Bij aanvraag tot uitstel in de periode binnen de periode van 20 kalender dagen vóór de startdatum van de geplande uitvoering, bedraagt de uitstel vergoeding 50% van het offerte bedrag.  

 
E. Elk protest tegen de factuur en elke klacht dient op straffe van verval, schriftelijk gemeld te worden binnen de 8 dagen. GINKGO CONSULTING BV is geenszins aansprakelijk voor klachten die het gevolg zijn van gegevens of informatie die door de klant verstrekt werden. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke of zware fout, is de eventuele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van GINKGO CONSULTING BV jegens de klant ten allen tijde beperkt tot het bedrag van de bestelling. GINKGO CONSULTING BV is nooit aansprakelijk voor de gevolgschade, noch voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten. GINKGO CONSULTING BV voert de opdracht van de klant uit en is geenszins verantwoordelijk voor eventuele verplichtingen die de klant van overheidswege worden opgelegd.

F. In de periode van 7 kalenderdagen voorafgaand aan de startdatum van de opleiding kan GINKGO CONSULTING BV haar voorziene prestaties kosteloos annuleren. In voorkomend geval zal de klant géén recht op schadevergoeding kunnen laten gelden. Ingeval van annulatie doet GINKGO CONSULTING BV gerede inspanningen om een passend alternatief aan te bieden. Mocht GINKGO CONSULTING BV hier niet in slagen, zal het eventueel reeds betaalde voorschot integraal worden terugbetaald aan de klant. Tevens kan GINKGO CONSULTING BV haar prestaties ten allen tijde annuleren ingevolge een situatie van overmacht. GINKGO CONSULTING BV is niet aansprakelijk voor onvoorziene omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de klant niet meer van ons kan worden verlangd (staking, lock-out, technische storingen, ziekte zaakvoerder/werknemer, weersomstandigheden, oorlog en/of epidemie, enz...).

G. Alle intellectuele eigendomsrechten van GINKGO CONSULTING BV (tekeningen, modellen en schema’s, methodes van opleiding, analyse, onderzoek en rapportering, programma’s, werkwijzen en procedures) zijn en blijven eigendom van GINKGO CONSULTING BV, zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht, en ongeacht het aandeel van de klant of derden in de totstandkoming ervan.

H. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht en alle eventuele geschillen die uit deze of volgende overeenkomst voortvloeien zullen worden beoordeeld door de Rechtbanken de bevoegde rechtbanken van de bedrijfszetel van Ginkgo Consulting BV.

bottom of page