top of page

Organisaties aanpassen aan veranderende uitdagingen

Ginkgo Consulting wil zich onderscheiden op de markt door een sterke theoretische achtergrond in de praktijk te brengen.

Om organisatieontwikkeling en verander-management te ondersteunen, hanteren de consultants van Ginkgo een breed theoretisch kader, alsook een eigen ontwikkeld Ginkgo Change Agent Model (Maes, Sorgeloos, Torbeyns & Arp,2018).

 

Dit model is uniek in de markt en geeft taal en kader aan een diverse waaier van te ontwikkelen of aan te scherpen competenties en vaardigheden die nodig zijn binnen het domein van organisatieontwikkeling.   

Ginkgo Consultancy banner
Ginkgo Change Agent Model
ginkgo consulting logo

Bij Ginkgo werken we samen met organisaties in verandering

aan de organisatie.

We kijken ernaar uit  om samen onderweg te gaan.

Ginkgo consulting boxlogo

Voor welke soort consultancy opdrachten Ginkgo Contacteren?

Ginkgo werkt in contexten waar verandering aan de orde is. We helpen de organisaties in eerste instantie steeds bij het vertalen van hun strategisch kader naar veranderambities en helpen hen daarbij hen daarbij de juiste hefbomen te selecteren, of de volgorde van de hefbomen te bepalen om daarna samen aan de slag te gaan in functie van het gewenste resultaat.

 

Vanuit welke positie nemen Ginkgo consultants opdrachten op binnen in een organisatie?

We streven er steeds naar om de meest gepaste oplossing, op maat van de klant aan te bieden. Concreet betekent dit dat we op sommige momenten onze ingreep beperken tot inspiratie, op andere momenten overgaan tot doorgedreven opleiding (zodat de klant vanuit nieuwe inzichten en verhoogde maturiteit zelfstandig aan de slag kan gaan), en in andere omstandigheden gaan we over tot adviseren op de werkvloer.

Ginkgo streeft ernaar om organisaties zo snel mogelijk, zo autonoom mogelijk (deel)trajecten te laten opnemen. Vanuit de Ginkgo visie en Ginkgo waarden wordt de uitvoering dan ook zo dicht mogelijk bij de klant gelegd.

Verloopt elk consultancy traject volgens hetzelfde stramien?

Door onze integrale aanpak zijn begeleidingsprocessen niet helemaal voorspelbaar en is onze aanpak is dan ook eerder modulair en op maat. Op maat wil echter niet zeggen zonder structuur.  Voor onze begeleidingstrajecten hanteren we steeds onze ’evidence-based’ methodiek opgebouwd rond analyse, ontwerp en implementatie.  

Een integraal begeleidingstraject omvat globaal genomen steeds de volgende projectstappen: 

 1. Vertaling van het strategisch kader van de organisatie naar een veranderingsvisie (en bijhorende communicatie) 

 2. Uittekenen van een nieuwe organisatiestructuur (met grote betrokkenheid van de organisatie) 

 3. Begeleiding op andere hefbomen (leiderschap, cultuur, individuele kennis) 

 4. Implementatiebegeleiding in functie vande nieuwe werking 

 5. Veranderkundige begeleiding gedurende de looptijd van het traject 

Uiteraard verliezen we tijdens de verschillende projectfasen de operationele continuïteit van de dienstverlening niet uit het oog

 

Wie wordt er uit de organisatie betrokken bij (her)ontwerp trajecten?

We maken steeds een onderscheid tussen strategische en tactische participatie. Waar strategische beslissing draaien rond de vraag: “Waar moet het naartoe?”, wordt bij  tactische beslissingen nagedacht over het waar, wanneer en hoe van de implementatie: “Hoe geraken we daar?”.

Strategische beslissingen worden genomen met de opdrachtgevers van het traject waarna  medewerkers gradueel betrokken worden. Vanaf het moment van tactische participatie zullen ook effectief alle medewerkers betrokken worden.  

De opzet en werking van de programmastructuur die we volgen stimuleert dan ook in toenemende mate participatie van de medewerkers:  

 • Fase 1: We starten eerst een eerste strategisch projectteam op. In principe is dat het managementteam maar ook andere (formele en informele) leiders van de organisatie kunnen hierin vertegenwoordigd worden om het project voldoende draagvlak te geven.  

 • Fase 2: Van zodra de strategische richting duidelijk is wordt het strategisch projectteam versterkt met een tactisch projectteam van (toekomstige) projectleiders die later de projectteams zullen coachen.

 • Fase 3: Wanneer de samenstelling van de teams gekend is, vormen deze, onder leiding van de projectleiders, projectteams die de eigen werking verder vormgeven. 

 

De structuurtrajecten vertrekken vanuit de theoretische kaders van Innovatieve arbeidsorganisatie.

Wat houdt dit eigenlijk in?

 1. De klant staat centraal en is de basis van het organiseren.

 2. Eenvoudig organiseren door processen zo veel mogelijk in een team samen te houden. 

 3. Teams zijn groot genoeg om zich autonoom te kunnen organiseren, maar klein genoeg om de binding met het team te kunnen behouden.

 4. De focus van de leidinggevende verschuift meer en meer naar het coachen van teams in hun ontwikkeling naar meer autonomie.​

Het resultaat van deze principes toont zich dan in

 • Een minimale hiërarchie

 • Vereenvoudigde procedures

 • Sterk coachend leiderschap

 • Continue leercultuur

 

Veel gestelde vragen

Rasterpatroon bouwen

Reeds aan de slag?

Log hier in op de fleximatrix

van je team of organisatie

Ginkgo - Toon Torbeyns

Meer weten?

Contacteer

Toon Torbeyns

voor meer informatie

+32 494 20 12 94

Verdieping nodig?

Schrijf in op onze nieuwsbrief of snuister eens rond in onze publicaties 

Pagina's van boek
bottom of page